Koulutukset

Kou­lu­tus­pa­ket­tim­me rää­tä­löim­me aina asiak­kaan tar­pei­den ja osal­lis­tu­jien osaa­mi­sen mukaan

  • Teo­ria­kou­lu­tus raa­ka-aineis­ta ja nii­den käsit­te­lys­tä aina vas­taa­no­tos­ta ruis­ku­va­luun asti
  • Pro­ses­soin­ti teo­rias­sa esi­merk­kien ja ani­maa­tioi­den kanssa
  • Apuoh­jel­mat ja tek­nii­kat sekä nii­den päi­vit­täi­nen käyt­tö (moldflow simu­laa­tio, pai­nean­tu­ri­tek­niik­ka, kos­teu­den mittaus)
  • Doku­men­toin­ti

Kou­lu­tus­ta voim­me jär­jes­tää asiak­kail­lem­me hei­dän omis­sa tilois­saan tai voim­me myös jär­jes­tää tilat kou­lu­tus­ta varten.

Ruis­ku­va­lu-pro­ses­sin perus­teet ja eri osa-alu­eet käy­dään läpi teo­rias­sa asiak­kaal­le rää­tä­löi­dyn kou­lu­tus­ma­te­ri­aa­lin mukaan.

Kou­lu­tuk­ses­ta voim­me tar­vit­taes­sa jär­jes­tää kokeet ennen ja jäl­keen mikä antaa suo­raan tie­don kou­lu­tuk­sen onnistumisesta.

  • Teo­ria-osuu­den jäl­keen kou­lu­tus jat­kuu ruis­ku­va­lu­ko­neel­la ja kaik­ki osa-alu­eet käy­dään läpi vai­he vai­heel­ta käytännössä.

Samal­la opet­te­lem­me doku­men­toin­tia ja lop­pu­tuot­tee­na on opti­moi­tu ja doku­men­toi­tu tuote/prosessi.

Kiinnostuitko palvelusitamme? Ota rohkeasti yhtetyttä!

Yhteistyökumppanit

References