Uudet muotit ja tuotteet

Olem­me halu­tes­san­ne yri­tyk­sen­ne tuke­na uusien tuot­tei­den tai uusien muot­tien suun­nit­te­lus­sa jo ennen var­si­nai­sen muo­tin val­mis­ta­mis­ta tai tuo­tan­non alka­mis­ta

 

  • Suo­sit­te­lem­me Mold-Flow simu­laa­tion hyväk­si­käyt­töä suun­nit­te­lus­sa
  • Simu­laa­tio näyt­tää onko tuot­teen teke­mi­nen ruis­ku­va­lul­la mah­dol­lis­ta ja aut­taa ongel­mien /riskien mini­moin­nis­sa
  • Tar­vit­taes­sa käy­täm­me antu­ri­tek­no­lo­gi­aa pro­ses­si­da­tan saa­mi­sek­si suo­raan muot­ti­pe­säs­tä

Autam­me valit­se­maan oikean kokoi­sen ruis­ku­va­lu­ko­neen tuot­teel­le

 

  • Sul­ku­voi­ma oikea
  • Tila­vuus­vir­ta oikea (oikea ruu­vin hal­kai­si­ja ja oikea ruis­ku­tusyk­sik­kö)
  • Läpi­me­noai­ka oikea raa­ka-aineel­le

Uusien muot­tien koea­jot ja nii­den hyväk­syn­tä toi­mit­ta­jil­la on vank­kaa osaa­mi­sa­luet­tam­me. Trim­maam­me muo­tit perus­tuen asiak­kaan laa­tu­vaa­ti­muk­siin ja lopuk­si doku­men­toim­me pro­ses­sin ennen muo­tin siir­tä­mis­tä var­si­nai­seen tuo­tan­to­lai­tok­seen. Luon­nol­li­ses­ti olem­me halu­tes­sa muka­na muo­tin ylös­ajos­sa tuo­tan­to­lai­tok­ses­sa.

 

  • Muot­tien koea­jot ja paran­nuk­set voim­me teh­dä muot­ti­toi­mit­ta­jil­la tai asiak­kaan omis­sa tilois­sa tar­vit­taes­sa
  • Ennen muo­tin hyväk­syn­tää ja tuo­tan­toon siir­toa on muo­tin / tuot­teen laa­tu var­mis­tet­tu asiak­kaan vaa­ti­mus­ten mukai­sek­si
  • Muo­tit toi­mi­te­taan tuo­tan­to­lai­tok­siin tai tuo­tan­toon aina tes­tat­tu­na ja doku­men­toi­tu­na
  • Ensim­mäi­nen tuo­tan­to­sar­ja voi olla lopul­li­nen hyväk­syn­tä­ajo tuo­tan­toon mikä ana­ly­soi­daan saan­non, jak­soa­jan ja käy­tet­tä­vyy­den datas­ta

Kiinnostuitko palvelusitamme? Ota rohkeasti yhtetyttä!

Yhteistyökumppanit

References