Tietoa Meistä

Vah­va kan­sain­vä­li­nen koke­mus pai­kan pääl­lä tapah­tu­vas­ta vian­mää­ri­tyk­ses­tä ja tuo­tan­non hen­ki­lös­tön kou­lu­tuk­ses­ta. Maa­il­man­laa­jui­nen työ­ko­ke­mus Yhdys­val­lois­sa, Bra­si­lias­sa, Euroo­pas­sa ja Aasiassa.

Todel­li­set työ­alu­eet sisäl­tä­vät kaik­ki näkö­koh­dat työ­ka­lu­jen suun­nit­te­lun käyn­nis­tyk­ses­tä aina mas­sa­tuo­tan­non opti­moin­tiin. Pää­pai­no on muo­vaus­pa­ra­met­rien opti­moin­ti ja hie­no­sää­tö jos­sa kaik­ki uuden muo­tin asia­kas­vaa­ti­muk­set tar­kis­te­taan tuot­ta­vuu­den / toi­mi­vuu­den näkökulmasta.

Täl­lä het­kel­lä muka­na useis­sa pro­jek­teis­sa asiak­kai­den kans­sa niin uusien tuot­tei­den tes­tauk­sen ja tuo­tan­non aloi­tuk­sen kans­sa kuin tek­no­lo­gioi­den ja kehi­tys­hank­kei­den kanssa.

Koke­mus­ta myös tuo­tan­non joh­ta­mi­ses­ta jos­sa alai­sia oli noin 35 hen­ki­löä. Työn­ku­vaan kuu­lui tuo­tan­to­yk­si­köi­den yhteis­työn kehit­tä­mi­nen ja doku­men­toin­ti­käy­tän­tö­jen paran­ta­mi­nen ja tulos­ten ana­ly­soin­ti jat­ku­vaa paran­ta­mis­ta varten.

Kiinnostuitko palvelusitamme? Ota rohkeasti yhtetyttä!

Yhteistyökumppanit

References